Vous êtes ici dans un espace créé et géré par le site Garage de poche.
Ces pages sont réservées aux internautes qui ont envie de faire découvrir leurs collections ou des modèles qu'ils trouvent dignes d'être contemplés sur le web.
Alors si vous voulez, comme Thierry, faire découvrir vos petites splendeurs, contactez-moi.
garagedepoche.com

__________________________________________

Thierry, un expert en miniatures, il nous présente sa collection sous forme de comparatif, anciens et nouveaux modèles, ou séries presse... Une démarche très intéressante.
__________________________________________

RENAISSANCE

heroplevingcitroËn c3 2001
solido / NOREV
Plus que la C5 jugée trop sage, la C3 symbolise la renaissance de Citroën. Cette voiture jouit d’une forte personnalité et sa silhouette évoque celle de la 2CV tandis que la
version Pluriel rappelle le temps de la Méhari.

Pourtant la C3 partage sa plateforme avec la Peugeot 206 et n’a rien à voir avec sa légendaire devancière. La petite C2, variante 3 portes de la C3, ne connaitra qu’un succès d’estime.

In tegenstelling tot de eerste C5, door velen te saai gevonden, staat de C3 symbool voor de heropleving van Citroën. De auto heeft een sterke persoonlijkheid en haar silhouet laat denken aan de 2CV terwijl de Pluriel versie de tijden van de Mehari probeert te laten herleven.
Toch heeft de C3 niets gemeen met haar legendarische voorgangster. De auto deelt haar bodem met de Peugeot 206. De C2, de drie deuren variant van de C3, werd minder succesvol.

L’importance de cette auto n’échappe pas à Norev et Solido qui présentent chacun presque simultanément leur interprétation miniature de cette nouvelle Citroën. Les deux miniatures sont d’ailleurs très proches et malgré une finition moins poussée la miniature de Solido ne fait pas mauvaise mine à coté de celle de Norev.

Het belang van deze auto ging aan Norev en Solido zeker niet voorbij want ze presenteerden elk bijna gelijktijdig hun miniatuur interpretatie van deze nieuwe Citroën. Beide miniaturen lijken veel op elkaar. Ondanks een minder geraffineerde afwerking slaat de miniatuur van Solido geen slecht figuur naast die van Norev.

Le modèle de Norev possède de nombreux détails rapportés mais la gravure du model est moins fine que chez Solido. L’aspect mieux fini de chez Norev provient des pièces rapportées exemptes de toute trace de moulage. Les rétroviseurs extérieurs sont munis de miroirs chez Norev tandis que ceux-ci restent complètement noirs chez Solido.


Het model van Norev is, zoals het nu hoort, voorzien van allerlei los ingezette details maar de gravure van het model is minder fijn dan bij Solido. Het model van Norev is toch beter afgewerkt en daardoor ziet er iets beter uit. Alle los ingezette onderdeeltjes zijn vrij van alle afgietselsporen. De buiten achteruitkijkspiegels zijn voorzien van echte spiegels bij Norev terwijl deze volledig zwart blijven bij Solido.

Là où Norev use et abuse de la tampographie Solido met le collectionneur à contribution et l’invite à fignoler lui-même son modèle en fournissant une planche de décalcomanies adéquates. Le résultat final est presqu’à la hauteur de la miniature de Norev et ceci pour un prix presque trois fois moindre. Ceci était quand même bien vu par Solido et tant pis pour les maladroits.

Daar waar Norev de tampographie voor de afwerking van haar model gebruikt, zet Solido de verzamelaar aan het werk en levert namelijk haar model met een set stikkers zodat men zelf de pas gekochte miniatuur eigenhandig kan afwerken. Het eindresultaat is bijna gelijk aan de miniatuur van Norev en dit voor een bijna drie keer lagere prijs. Dit was toch goed verzonnen door Solido. Jammer dan voor de onhandigen.

Pour l’intérieur Solido fait preuve de tout autant d’ingéniosité. En utilisant des pièces de plastique de couleurs différentes, Solido arrive à reproduire l’intérieur de cette voiture de manière fort convenable tandis que Norev a recours à la peinture.

Voor het interieur gebruikt Solido net zoveel vernuft. Door onderdelen van verschillende kleuren kunststof te gebruiken, slaagt Solido erin deze op erg realistische wijze weer te geven. Het miniatuur van Norev heeft een, veel duurder, volledig geverfd interieur.

Difficile donc de départager ces deux miniatures. Au vu de son prix Solido livre là une tres bonne alternative à un model beaucoup plus cher. Les plus fortunés choisiront peu être le modèle de Norev car ce fabricant a reproduit aussi la C3 XTR, C3 Pluriel et la C2. Ainsi Norev reproduit toute la gamme où Solido se borne à ne reproduire qu’une voiture de cette gamme. Ce sont des choix de collection.

Het blijft dus lastig om tussen beide miniaturen te kiezen. Gezien de prijs levert Solido een zeer goed alternatief voor een veel duurder model. De meest eisende verzamelaar zou misschien voor het model van Norev kiezen want deze fabrikant heeft eveneens de C3 XTR, C3 Pluriel en C2 gemaakt. Zo brengt Norev de hele reeks voort waar Solido zich ertoe beperkt slechts een auto in deze reeks voort te brengen.
Aan u de keuze.

SANS AME

ZiellooscitroËn ZX 1991
solido / universal hobbies

Depuis sa reprise par Peugeot, Citroën perd au sein de PSA peu à peu son identité. Peugeot avait une image de marque plutôt conservatrice tandis que Citroën symbolisait l’innovation technologique avec sa suspension hydropneumatique et l’aérodynamisme de ses modèles. La standardisation avec Peugeot influe fortement sur la personnalité de la gamme Citroën. Ainsi, l'image de Citroën est devenue en vingt ans celle d'un constructeur automobile comme un autre. C’est dans ce contexte que parait en 1991 la ZX.

Sinds haar overname door Peugeot, raakte Citroen binnen de PSA groep haar ziel beetje bij beetje kwijt. Peugeot had het imago van een tamelijk conservatieve autobouwer terwijl Citroen met haar veringsysteem en aerodynamische modellen symbool voor technische innovatie stond. De standaardisatie met de modellen van Peugeot had een sterke invloed op de producten van Citroën. Zo werd Citroën steeds meer een autoproducent zoals zoveel andere. Dit waren de omstandigheden toen Citroën De ZX presenteerde.

Pourtant Citroën fonde de grands espoirs sur ce modèle, fade mais conçue pour plaire au plus grand nombre. Dès sa sortie la voiture est déclinée en quatre niveaux de finition : Reflex, Volcane, Aura et Avantage. Pour promouvoir ce nouveau modèle Citroën fait appel à Solido qui produira un coffret contenant ces quatre modèles. Seules la Reflex et la Volcane seront vendues en boites individuelles. Ce coffret est aujourd’hui extrêmement rare tandis que les miniatures vendues en boites individuelles sont encore assez communes.

Toch had Citroën grote verwachtingen met de ZX. De auto had een wat saai uiterlijk maar was gemaakt om bij zoveel mogelijk klanten in de smaak te vallen. Al vanaf het begin werd de auto verkocht onder vier verschillende uitvoeringen: Reflex, Volcane, Aura en Avantage.
Ter promotie van dit nieuwe model liet Citroën een miniatuur van elke uitvoering door Solido maken. Alle vier de auto’s werden samen in een vitrinedoos verpakt en verkocht. Enkel de ZX Reflex en Volcane werden later als gewoon model verkocht door Solido. De promotiedoos van Citroën is tegenwoordig zeer zeldzaam, wat niet het geval is voor de reguliere modellen van Solido.


S’agissant d’un model promotionnel, Solido a fait de son mieux. Pour l’époque cette ZX Reflex miniature était un très beau modèle industriel. Certes beaucoup de détails sont encore moulés dans la masse mais l’utilisation, timide, de la tampographie et les roues fidèles suffisaient à en faire un super modèle. Les portes avant ouvrantes, quasi-obligatoires à l’époque, permettent de découvrir un intérieur très soigné. Tout comme sur la vraie voiture la banquette arrière peu coulisser grâce à une tirette dépassant sous le plancher.

Omdat het om een promotiemodel ging heeft Solido haar best gedaan. Voor die tijd was deze miniatuur ZX Reflex een zeer geslaagd industrieel model. Weliswaar waren nog veel details meegegoten met de carrosserie maar de mooie wieltjes en de los ingezette achterlichten en ruitenwissers waren toen al voldoende om het predicaat supermodel aan deze miniatuur toe te kenen.
De voordeuren kunnen open, wat toen bijna verplicht was op een miniatuurauto, en lieten een goed verzorgd interieur zien. Net als op de echte auto, kan de achterbank worden geschoven.

La miniature d’Universal Hobbies est conçue selon les normes actuelles et ne comporte aucune partie ouvrante ou ni banquette coulissante. La décoration est plus détaillée et colorée que chez Solido car Universal Hobbies a choisi de reproduire la Volcane.
Cependant cette miniature n’est pas parfaite car les pneus sont beaucoup trop minces sur ce modèle a vocation sportive.

De miniatuur van Universal Hobbies is bijna 20 jaar jonger en verwaardigd conform de huidige normen. Niets gaat open wat tegenwoordig niemand meer interesseert maar het model is rijkelijk versierd met allerlei strippen en logo’s die op de echte Volcane stonden. Het interieur heeft ook hier en daar enkele rode accenten.
Toch is deze miniatuur niet volmaak want het staat op veel te smalle banden die zeer ongeschikt lijken te zijn voor deze sportieve uitvoering van de ZX.

La ZX a eu une carrière honnête et fût vendue à 1.700.000 exemplaires. Cela valait bien une miniature promotionnelle. La ZX a poursuivi sa carrière en Chine avec une carrosserie tri-corps sous le nom de Dong Feng. Ixo a reproduit cette voiture au 1/43e.
Peugeot a utilisé la plateforme de la ZX comme base pour élaborer la 306 en 1993.
Er werden 1,7 miljoen ZX geproduceerd. Dit was wel een promotiemodel waard! Deze auto werd in China, maar met een kofferbak achter, door Dong Feng gemaakt. Ixo heeft deze auto 43 keer verkleind.
Peugeot heeft in 1993 de bodemplaat van de ZX als basis gebruikt om de 306 te ontwikkelen.

Cousines, Nichten

LES COULEURS DU SUCCES

De kleuren van het succescitroËn 2CV DOLLY 1986
NOREV-HACHette / UNIVERSAL HOBBIES

En ce milieu des années 80 du XXe siècle la 2cv a survécu à toutes ses descendantes. Citroën vend alors un peu plus de 54.000 2cv par an, ce qui est un score encore très honorable pour une voiture dont la conception remonte à 50ans! Pour faire face à l’effritement des ventes, Citroën multiplie les séries spéciales limitées. Au vu du succès de la Charleston Citroën fait de nouveau appel en 1984 au talent du styliste Serge Gevin pour créer un modèle dans l’esprit de la Charleston mais plus facile à fabriquer. C’est ainsi que naquit la série des Dolly qui compta six modèles.

De Citroën 2CV heeft in het midden van de jaren 80 van de XXe eeuw al zijn vervangers overleefd. Citroën verkocht toen iets meer dan 54.000 2CV per jaar. Dit was al geen slecht aantal voor een auto waarvan de ontwikkeling 50 jaar eerder plaatsvond. Toch bleven de verkoopcijfers dalen en om het tij te keren vermenigvuldigde Citroën de speciale series van de 2CV.
Rijk van de ervaring van de Charleston maakt Citroën in 1985 nog een beroep op de stylist Serge Gevin. Hij krijgt de opdracht om een model te bedenken in de geest van de Charleston maar veel goedkoper om te produceren. Zo ontstond de serie van de Dolly die liefst 6 verschillende modellen bevatte.

Le nom de Dolly avait déjà été proposé pour la Charleston par l’épouse de Serge Gevin mais n’avait pas été retenu par Citroën. La première série de Dolly fût présentée en 1985 et comportait trois modèles avec une décoration bicolore reprenant des couleurs de la gamme 2CV. Le succès étant au rendez vous, une deuxième série fût produite en 1986 bientôt suivie d’une troisième!
Les deux miniatures présentées appartiennent à la seconde série comportant un modèle rouge et blanc, vert et blanc et enfin jaune Rialto et rouge Delage.

De naam Dolly was al voorgesteld door de echtgenote van serge Gevin voor de Charleston maar werd toen door Citroën niet aangenomen de eerste serie van 2CV Dolly verscheen in 1985 en werd in 1986 wegens succes vervolgd door een tweede en derde serie. De voorgestelde miniaturen behoren tot de tweede serie bestaande uit een 2CV wit en rood, een wit en groen en ten slotte een geel “Rialto”en rood “Delage”.

Ces miniatures sont deux modèles issus de séries « presse » à un prix équivalent et sont pourtant très différentes. La miniature de Norev est extrêmement simplifiée et ne reflète que de loin la réalité du modèle. Presque tous les détails sont absents, les couleurs ne sont pas justes, la capote est translucide et joint mal, bref une miniature avec une finition jouet. Ceci est d’ailleurs
assez courant pour les séries éditées par Hachette.Beide miniaturen waren t.b.v. kioskseries vervaardigd, kosten ongeveer evenveel en zijn toch totaal verschillend. De miniatuur van Norev is extreem vereenvoudigd en is een slecht weergave van de echte auto. Bijna alle details ontbreken, de kleuren kloppen niet helemaal, het linnendak is bijna doorzichtig en sluit niet goed aan op de carrosserie. Kortom een miniatuur met de afwerking van een speelgoed. Deze slechte afwerking is een kenmerk van de meeste series die door Hachette uitgegeven waren.

La miniature d’Universal Hobbies se situe aux antipodes de la miniature de Norev et sans atteindre le niveau de l’excellente Spot est d’un niveau bien supérieur. Les couleurs employées sont justes et la décoration exacte. La finition plus soignée que sur la miniature de Norev renforce son réalisme. Le rétroviseur et la poignée de coffre rapportés sont autant d’éléments qui rehaussent la qualité de ce modèle.
L’intérieur de ces deux miniatures est entièrement
noir et difficilement visible.


De miniatuur van Universal Hobbies is het tegenovergestelde van het modelletje van Norev en zonder de kwaliteit van de zeer geslaagde Spot te evenaren is in alle opzichten veel beter. De gebruikte kleuren zijn juist et de weergave van de versiering is perfect. De afweking is ook een stuk beter dan bij Norev waardoor dit model echt realistisch oogt .De los ingezette buitenspiegel en deurgreep van de koffer verhoogden de kwaliteit van deze miniatuur.
Het interieur is op beide miniaturen helemaal zwart en moeilijk te zien.

Ces deux Dolly ne sont pas uniques. Vitesse a reproduit en son temps cette série de Dolly. Norev a reproduit dans sa collection régulière toutes le s Dolly, hélas ces modèles sont basés sur l’ancien moule à l’empattement trop court. Universal c’est contenté de ne reproduire que ce modèle. Dommage car la série complète à ce niveau aurait été particulièrement belle.
Qui sait ce que l’avenir nous réserve. Norev a crée un nouveau moule, Eligor et Minichamps ont aussi réalisé la 2CV, alors…

Beide Dolly zijn niet uniek. Vitesse had ook deze auto op zeer overtuigend wijze verkleind. Norev heeft in haar reguliere modellenreeks de hele serie van de Dolly gemaakt. Helaas deze modellen waren nog gemaakt op basis van de oude mal met een veel te kort wielophanging. Universal heeft geen andere Dolly gemaakt. Jammer want de serie zou zeker zeer geslaagd zijn.
Wie weet wat de toekomst zal brengen. Norev heeft nu een nieuwe betere mal, Eligor en Minichamps maken ook de 2cv. Dus…